Combo

Combo Omega

Combo Omega

Combo

Combo Omega

Description

Our combos are prepared throughout the day from fresh ingredients.

Portions

(BROWN RICE) 14 pieces

Ingredients

Sumomaki: 5 Salmon Kamikaze
Maki: 4 Ebi Maki
Hosomaki: 3 Avocado
Nigiri: 1 Syake, 1 Ebi